သိန္းငါးေထာင္ ကံထူးသြားတဲ့ မိသားစုအတြက္ ဝမ္းသာမိပါတယ္။

တစ္ခုခု ေျပာခဲ့ပါဦး

comments