ယေန႔ ဧၿပီ ၁၂ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္မွာ မႏၱေလး က်ဳံးအတြင္း လူေသအေလာင္း တစ္ေလာင္းေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

တစ္ခုခု ေျပာခဲ့ပါဦး

comments